شهردار بومهن در خصوص پروژه عمرانی پل ارتباطی شهرک کشاورزی به ده بومهن اظهار داشت: پروژه فوق شامل ۲ فنداسیون و ۲ کوله به ارتفاع ۱۵ متر و عرض ۱۶متر است. عرشه فلزی پل نیز به وزن کلی ۲۵۰ تن نصب و تا کنون ۲۵۰۰ تن بتن ریزی انجام شده و اکنون مرحله خاکریزی و دروناژ پشت کوله ها رو به اتمام است.

علی بخشی اجرای وزنه بتنی در بخش های ابتدایی و انتهایی عرشه پل، شمع کوبی در زیر فونداسیون، اجرای دیوار برشی در زیر کوله های بتنی، افزایش باربری ستون های فلزی از طریق نصب گوشواره ها و نشیمن گاه های فلزی، نصب ضربه گیر و برش گیر در شاه تیرها و اجرای ضربه گیر و کلید برشی بتنی در پای ستون ها را از جمله اقدامات انجام شده با هدف افزایش مقاومت پل در مقابل بارهای ناشی از زمین لرزه و فرسایش ذکر کرد.

وی عنوان کرد: برآورد اولیه برای احداث این پروژه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بود که عملیات اجرای آن در مهر ماه سال ۱۳۹۵ شروع شد.

شایان ذکر است: عملیات احداث این پل به اتمام رسیده و دارای ۸۰ درصدپیشرفت فیزیکی است که ۲۰ درصد باقی مانده نیز مربوط به جدول گذاری ، نصب نرده ها و آسفالت ریزی عرشه پل می باشد.

شهردار بومهن اجرای این پروژه عمران شهری را بزرگترین پل شهرستان پردیس عنوان کرد و افزود: با احداث پل مذکور شهرک کشاورزی به محله ده بومهن متصل می شود و گره های ترافیکی در آینده ای نزدیک رفع خواهد شد.