فرماندار شهرستان شمیرانات به مناسب روز خبرنگار، از این قشر تلاشگر تقدیر کرد.

به گزارش نشریه لواسان، ۱۷مردادماه، سیاوش شهریور فرماندار شهرستان شمیرانات روز خبرنگار را به این قشر تبریک گفت و افزود، روز خبرنگار روز دانایی و مسئولیت و هدایت است.از خداوند میخواهم شعله فروزان آگاهی و رسالت بزرگ میراث اهل قلم و خرد را در جان و دل خبرنگاران روشن نگاه دارد و جامعه ما را با وجود گرامی خبرنگاران از انحراف و فساد و عقب ماندگی رهایی بخشد.

تلاش شما در امتداد راه شهیدانی است که جان را فدای میهن و انقلاب کردند.