این جلسه با محوریت:
۱-پیگیری مصوبات جلسه مورخ هفدهم تیر ماه نودوهفت
۲-ارائه گزارش کارشناسان حوزه پیشگیری سازمان در خصوص مشکلات ایمنی شهر امیریه در قالب پاورپوینت
۳- ارائه توضیحات مدیر منطقه امیریه در خصوص مشکلات ایمنی شهر امیریه
۴-بررسی وضعیت ایمنی مجتمع مسکونی ۴۰۶ واحدی الهیه شهریار و ارائه گزارش مصور کارشناسان پیشگیری سازمان در حضور نمایندگان و اعضاء هیئت مدیره مجتمع مذکور

۵-ارائه گزارش وضعیت ایمنی بافت فرسوده حوزه خدماتی شهرداری شهریار توسط  مسئول کارگروه معماری شهری و نوسازی بافت فرسوده تاریخی شهریار برگزار گردید.