این دوره آموزشی  با ارائه و طرح مباحث و موضوع ­های مرتبط درخصوص حقوق شهرسازی و سایر موارد مرتبط در شهرهای جدید شروع گردید.

همچنین پس از پایان جلسه، حاضرین از پروژه ­های شرکت عمران اندیشه در این شهر جدید بازدید و با حضور در بازار ایرانی اسلامی نقش اندیشه از نزدیک در روند شکل گیری این پروژه زیبا و بی نظیرشهری و نقش آن در فرایند حوزه شهرسازی قرار گرفتند. در ضمن کارشناسان شهرهای جدید کشور از گالری آثار هنری شرکت عمران شهرهای جدید نیز که در بازار نقش اندیشه برپا می­باشد دیدار نمودند.