به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرچک خرمی شریف از آغاز طرح استقبال از مهرخبر داد وگفت: در اجرای طرح ستاد استقبال از مهر خط کشی معابر و مسیرهای تردد دانش آموزان جلوی درب مدارس جزو اولویتهای این طرح میباشد که در حال حاضر اکیپهای زیباسازی مشغول به انجام کار میباشند.

ایشان در ادامه اظهار داشت : ساماندهی سرویسهای مدارس و مشخص نمودن مکانهای مناسب برای نصب تابلوهای راهنمایی و ترافیکی و هشدار دهنده درنزدیکیهای مدارس از برنامه های اجرای شهرداری میباشد.

  • نویسنده : سردبیر
  • منبع خبر : شهرداری قرچک