بلوار سفیر امید بعنوان حلقه واصل فاز یک و دو به فازهای سه و چهار شهر پردیس محسوب و به همین دلیل یکی از مسیرهای پرتردد این شهر قلمداد می شود.

منظور نخست از اجرای این طرح به مانند هر پروژه دیگری جلب رضایت شهروندان است که بی شک این مهم مقدمه ای بر کسب رضایت حق تعالی قلمداد می شود.

همچنین وجود پیاده رو مناسب سبب تفکیک ترافیک خودرویی و عابران شده و از خطرات احتمالی ناشی از سوانح رانندگی می کاهد.

علاوه بر این، شهروندان ورزشکار و ورزش دوست شهر پردیس می توانند برای پیاده روی از این پیاده روهای مناسب استفاده کنند.

  • نویسنده : اشرف پورمند
  • منبع خبر : گزارش