عضو شورای عالی استان‌ها با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: با تصویب این لایحه شهرداری‌ها و شوراها از بین می‌روند.

محمد قانبیلی عضو شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با خبرنگار ما  با اشاره به جمع بندی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت:  کمیسیون اقتصادی مجلس بدون خونریزی در صدد بریدن سر شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری‌ها است.

وی با بیان اینکه در ۱۱۰ سال عمر قانونگذاری کشور همواره عوارض به عنوان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات با عنوان سهم دولت از یکدیگر جدا بودند، افزود: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ نیز مالیات در ماده ۱۶ و عوارض در ماده ۳۸ ذکر شده است، اما برای اولین بار در لایحه مالیات بر ارزش افزوده واژه عوارض از متن ماده ۹ لایحه حذف و به جای آن از واژه مالیات استفاده شده است.

قانبیلی افزود: در ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان درآمد مالیاتی دولت محسوب شده تا آمار وصولی سازمان امور مالیاتی کشور افزایش پیدا کند.

عضو شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه ماده ۹ لایحه مالیات بر ارزش افزوده با اصول قانون اساسی از سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، تصریح کرد: ماده ۹ این لایحه از آن جهت که عوارض را تبدیل به مالیات کرده است و مالیات طبق ماده ۱۰ قانون محاسبات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود و مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، درآمد مالیاتی دولت الزاما به حساب خزانه عمومی واریز می‌شود و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفا از طریق بودجه کل کشور قابل پرداخت است، طبق اصل ۵۵ قانون اساسی رسیدگی و حسابرسی منابع و مصارف بودجه کل کشور وظیفه دیوان محاسبات کشور خواهد بود، از این رو مفاد ماده ۹ با اصل ۵۵ قانون اساسی مخالف است.

 

  • نویسنده : اشرف پورمند
  • منبع خبر : مصاحبه