احداث مسیر دسترسی باغکمش – سیاهسنگ است که با پیگیری شورای اسلامی شهر پردیس اجرایی شد

  • نویسنده : اشرف پورمند
  • منبع خبر : پوششی