افزایش ۹۰ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده زراعت و باغداری

طبق اعلام مرکز آمار، شاخص زراعت و باغداری در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۵۶۹.۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٩.١ درصد افزایش یافته‌است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩۵) در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۵۴۰.۵ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٩.٧ درصد افزایش یافته‌است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۶۶.۵ درصد افزایش یافته‌است.
تورم نقطه‌ای
شاخص زراعت و باغداری در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۵۶۹.۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٩.١ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه زراعت در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۵۵۰.۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٢.٩ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه غلات در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۴۴۸.۰ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٣.١ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه سبزیجات و حبوبات در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۶۸۳.۸ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠٩.۶ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه سایر محصولات زراعی در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۷۰۵.۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٨.۵ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه باغداری در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۵۹۱.۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧۵.٨ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص دامداری سنتی در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۴۴۲.۳ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٧.٣ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۴۴۳.۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٧.٠ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۴۱۰.۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٠.٠ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه گوسفند و بره در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۴۴۴.۳ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٣.۴ درصد افزایش یافته‌است.
شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در فصل تابستان سال ١۴٠٠ برابر با ۴۷۶.۲ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل٩٧.٣ درصد افزایش یافته‌است.
تورم سالانه
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه زراعت و باغداری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) معادل ۸۰.۹ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه زراعت نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۸۸.۵ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه غلات نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۸۶.۹ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه سبزیجات و حبوبات نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۸۶.۸ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه سایر محصولات زراعی نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۹۵.۲ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه باغداری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۷۲.۳ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه دامداری سنتی نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۳۶.۴ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه پرورش بز و بزغاله نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۲۶.۴ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه پرورش گاو و گوساله سنتی نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۲۵.۵ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه گوسفند و بره نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۲۲.۵ درصد افزایش می‌باشد.
درصد تغییر متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری گروه سایر محصولات حیوانی نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با ۷۶.۰ درصد افزایش می‌باشد.
متن کامل گزارش را (اینجا) بخوانید.

linkلینک کوتاه خبری :

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید