در این جلسه بخشدار کهریزک با تاکید بر اهمیت موضوع سلامت در جامعه، افزود: مسئولیت نظام های سلامت نسبت به افراد در کل دوره زندگی شان، مسئولیتی حیاتی و مداوم است و از آن جا که یکی از مهمترین اهداف نظام سلامت درجمهوری اسلامی ایران عدالت در سلامت بوده و همچنین از اولویت های مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید موضوع سلامت است بایستی در بخش کهریزک سیستم پایش و ارزشیابی عدالت در سلامت با همکاری و تعامل نهادها و ادارات مرتبط با سلامت، ایجاد شود.
در ادامه جلسه حاضرین در خصوص استقرار سیستم پایش عدالت در سلامت در بخش کهریزک گفتگو و تبادل نظر نمودند و طی آن تصمیماتی اتخاذ گردید.

  • نویسنده : محسن‌نجف پور