بانک و بیمه

کمک بانک مرکزی به بانک های ورشکسته

در ایران موضوع کفایت سرمایه از نیمه های دهه ۹۰ شمسی شکل جدی تری به خود گرفت و آخرین تغییرات دستورالعمل های این موضوع به سال ۹۸ برمیگردد.