حمل و نقل

مرز میلک باز است

سخنگوی گمرک بسته بودن مرز میلک را تکذیب کرد و گفت: همه مرزهای ایران با افغانستان، از جمله مرز میلک باز و مرزهای تجاری کشورمان با افغانستان همگی فعال هستند.