دانشجویی

دانشگاه ها امکانات خود را برای حضور بیشتر دانشجویان آماده کنند

سرپرست سازمان امور دانشجویان بازگشایی تدریجی دانشگاه‌ها را محور تصمیم گیری های این سازمان دانست و گفت: دانشگاه‌ها امکانات خود را برای حضور بیشتر دانشجویان با اعلام ستادملی کرونا آماده کنند.