احزاب

مذاکرات دولت سیزدهم فقط لبخند دیپلماتیک نیست

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: جنس مذاکرات دولت رئیسی با جنس مذاکرات دولت تدبیر بسیار متفاوت است و اگر مذاکراتی هست، قرار است که صرفا لبخند دیپلماتیک نباشد.