شهرداری تهران باید عوارض دریافت شده بابت طرح زوج و فرد را به شهروندان بازگرداند

مهندس غلامحسین آرام: شهرداری تهران باید عوارض دریافت شده بابت طرح زوج و فرد را به شهروندان بازگرداند.