خودرو

کدام خودروهای خارجی وارد ایران نمی‌شوند؟

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: باید اتومبیل‌هایی وارد کشور شود که استاندارد بوده و کیفیت‌های مدنظر سازمان را پاس کند. این موضوع هیچ ربطی به قیمت آن خودروها و اقتصادی یا غیراقتصادی بودن آنها ندارد.