صنعت

لپارس مقبول حسابرسی شد

مدیرعامل پارس الکتریک گفت: در مجمع عمومی برگزارشده 1400 که مرتبط با سال مالی 1399 بود، توانستیم با تلاش همکاران پس از نزدیک به ده سال از سازمان حسابرسی رتبه «مقبول» در اسناد حسابرسی شده دریافت کنیم و با تقسیم 100 درصد سود بین سهامداران سعی کردیم تلخی‌های بازار سرمایه در سال گذشته را از ذهن ایشان دور کنیم