شناسنامه و مجوز ها

مشخصات مجوز

شماره مجوز : 77008
نام رسانه : ریان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: میلاد زارعی ولی آباد
نوع رسانه : الکترونیک – برخط
دوره انتشار : پایگاه خبری

 

https://e-rasaneh.ir/view_Certificate_Details.aspx?CertificateID=77008