با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

اسحاق عامری سیاهوئی

    صدور پروانه های صادرات و تولید تجهیزات پزشکی به ۹ معاونت غذا و دارو تفویض شد

    اداره کل تجهیزات پزشکی بر عملکرد معاونت های غذا و دارو که برخی امور مربوط به تمدید و صدور پروانه های تولیدی و وارداتی به آن ها تفویض شده است، نظارت مستمر دارد و با توجه به سیاست های سازمان غذا و دارو در حمایت از تولید داخل و تسریع روندها، صدور پروانه های صادرات و تولید برخی اقلام حوزه تجهیزات پزشکی را به ۹ معاونت غذا و دارو تفویض کرده است.