با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

حسین رنجبران

    وضعیت مطالبات داروخانه ها

    معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، از تسویه حساب مطالبات سال گذشته داروخانه ها درقالب سهم سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد.