با عرض پوزش، این نام‌کاربری از قبل وجود دارد!

فرار مالیاتی

فرار مالیاتی پزشکان؛ واقعی یا جریان سازی/شفاف سازی سازمانمالیاتی

پرداخت مالیات در قبال درآمد، یک امر قانونی است که جامعه پزشکی نیز از آن مستثنی نیست؛ اما همواره حرف و حدیث‌هایی پیرامون فرار مالیاتی این حرفه مطرح می شود که چندان با واقعیت ها همخوانی ندارد.